فولاد های آلیاژی

فولاد های قابل عملیات حرارتی | خرید فولاد حرارتی – بانک آهن

فولاد های قابل عملیات حرارتی         فولاد های قابل عملیات حرارتی بیشتر بدانید فولاد 1.7225(mo40) بیشتر بدانید فولاد 1.1191(ck45) بیشتر بدانید فولاد 1.6582(vcn150) بیشتر بدانید فولاد 1.6580(vcn200) بیشتر بدانید فولاد 1.7218(4130)

فولاد تندبر | خرید فولاد ابزار تندبر – بانک آهن

فولادهای ابزاری تندبر فولاد ابزاری تندبر بیشتر بدانید فولاد 1.3343 بیشتر بدانید فولاد 1.3255 بیشتر بدانید فولاد 1.3265 بیشتر بدانید فولاد 1.3207 بیشتر بدانید فولاد 1.3243 بیشتر بدانید فولاد 1.3302 بیشتر بدانید فولاد 1.3333

فولاد ابزار گرمکار | خرید فولاد ابزار گرمکار – بانک آهن

فولادهای ابزاری گرمکار بیشتر بدانید فولاد 1.2344 بیشتر بدانید فولاد 1.2343 بیشتر بدانید فولاد 1.2714 بیشتر بدانید فولاد 1.2713 بیشتر بدانید فولاد 1.2581 بیشتر بدانید فولاد 1.2367 بیشتر بدانید فولاد 12365

فولاد ابزار سرد کار | خرید فولاد ابزار سردکار – بانک آهن

فولاد ابزاری سردکار بیشتر بدانید فولاد 1.2510 بیشتر بدانید فولاد 1.2842 بیشتر بدانید فولاد 1.2542 بیشتر بدانید فولاد 1.2767 بیشتر بدانید فولاد 1.2080 بیشتر بدانید فولاد 1.2379 بیشتر بدانید فولاد 1.2436 بیشتر بدانید فولاد 1.2884 بیشتر بدانید فولاد 1.2601 بیشتر بدانید فولاد 1.2210 بیشتر بدانید فولاد 1.2550

اسکرول به بالا